Sunday, November 17, 2013

Pilipinos, Typhoon Yolanda Was Your '911', Run To Jesus(Tagalog/English)Pilipinos, Typhoon Yolanda Was Your '911', Run To Jesus

Written in Tagalog and English....

Ito ay isang espesyal na artikulong sulat partikular para sa aking mga Kababayan. Hindi ko alam kung gaano karami sa aking Kapamilyang Filipino at kaibigan ang makikinig, panahon lamang ang makapagsasabi at ang bunga't kahalagahan sa makikinig kung ano ang aking isinusulat ay magsasabi sa dalawang pangyayari; alinman higit pa sa maraming sakuna o ang Pilipinas ay magiging isa sa mga pinaka-pinagpala at maunlad na bansa sa mundo.

Alam na namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi namin alam anong sumpa ang ibinaon sa Pilipinas ng mga Conguestador na Espanyol kung saan pinagsamantalahan ang mga tao at ang bansa. At ang sumpang yan ay hind pa rin nabubunot o naaalis. Opo, ang Pinunong Kastila ang nagdala ng relihiyon, pero ang relihiyon ay hindi makakapagligtas ng sinuman. Mayroong isang tao lamang ang makakasagip sa bansa, mamamayan, komunidad sa sumpa at pang-aapi, at ang kanyang Pangalan ay si Hesu-Kristo ng Bibliya. Ang pagtanggi kay Hesu-Kristo ng Bibliya ang nagbigay ng sumpa sa ating bansa at sa mamamayan ng higit na pagdurusa. Kahit sa nakaraang panahon, mayroon ng mga mananampalatayang Kristiyano na naniniwala sa Bibliya na naghasik ng Magandang Balita ni Hesu-Kristo bilang Panginoon at Taga-Pagligtas at ang tanging kailangan at sinabi ni Hesus sa Bibliya upang maging isang “born-again” o “ipanganak na muli”, karamihan sa mga Filipino ay tumanggi sa Mabuting Balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo. Ako mismo ay nakarinig na maraming sa aking mga kababayan ang nagsasabi “Ipinanganak ako dito sa (relihiyon) na ito, at mamamatay ako dito sa (relihiyon) na ito. Kung ano ang kanilang sinabi, yan po ang katotohanan at nagiging sumpa sa kanilang sarili at ang pagkamatay ng maaga, pero ito ay espirituwal na kamatayan sa impiyermo na kanilang pinili. Ang pagiging matigas, matigas ang puso at matigas ang ulo ay nakita sa karamihan sa Leyte, Panay Island at iba pang mga lugar "patay sa kanilang relihiyon."

Kaya, ang Pilipinas ay may pagkakataong manumbalik ang kanilang bansa. Di kagaya sa America, pinahintulutan mismo ng Dios ang Muslim upang ang eroplano ay wasakin ang Twin Tower sa New York City, and Pentagon at Pennsylvania, ang America ay hindi nagsisi sa maraming kasalanan at hanggang sa ngayon na kinasasangkutan. Opo, sa maiksing panahon, kagaya kung ano ang nakikita natin ngayon sa Pilipinas, ang mga simbahan sa America ay bumabaha sa panalangin pero ang panunumbalik na yan ay matatapos din at ang mga puso ay hindi nagsisi sa mga kasalanan ng homosexuality, paglalaglag ng bata, pangungurakot, katiwalian, kasinungalingan, pandaraya, pagnanakaw, pangangalunya, pornograpiya, pandaraya sa mga dayuhan, at marami pang mga kasalanan. Opo, sa ngayon marami sa Pilipinas ang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng buhay, pagkasugat, sira ang mga bahay, mga ari-arian at mga pananim pero paano kikilos ang aking mga kababayan mula ngayon? Sila ba ay manunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng tunay at tapat na pagsisisi ng mga puso sa kanilang mga kasalanan at sankot sa relihiyon o sempling kagaya sa mga Americano na pagdating ng mga ayuda at mga pagkain at mga supplies, mga Pilipino ay muling magdedeklara ng kanilang “Pinoy Pride” at babalik sa kanilang masasamang gawi kagaya ng pagtanggap sa homosexuality, kasinungalingan, pandaraya, pangungurakot, pangangalunya, sugal, pang-aabuso sa alak, paggamit ng droga at lahat ng mga kasalanan na tinatawag mismo ng Diyos na kasamaan? Ito ay patungkol sa puso. Ang America ay nasa bingit ng kapahamakan dahil karamihan ay naging tamad at nagpapataba at nakalimutan na ang Diyos at ang Kanyang Bibliya. Sa katunayan, ang tanong ay, ang mga Pilipino ba ay tulad ng mga Amerikano ay mawawasak rin dahil hindi nila pagpansin sa babala ng Diyos?

Pisikal at espirituwal na kamatayan ay direktang konektado sa kanilang pananampalataya kay Hesu- Kristo ng Bibliya o hindi . Ngayon, tinutukoy ko ay si Hesus ng Biblia , hindi relihiyong hesus. Sa mga nagbebenta sa inyo ng mga ideya na may maliligtas “sa pamamagitan ng relihiyon, simbahan, at o kaya sakramento”, “gawa”, “pagbibigay ng pera o limos”, o “paghahasik ng salapi”, o anumang relihiyon na wala sa Bibliya ay kasinungalingan at hindi pagsabi sa inyo ng katotohanan. Napakaraming mga relihiyon sa Pilipinas na pinaniniwalaan. Gayunpaman ang Diyos ay hindi bangko, ang Kanyang layunin at ang Kanyang Salita (Bibliya) ay hindi sobra hindi rin sinabi upang “yumaman”, “manalangin sa mga patay”, pumunta sa simbahan at ang simbahan ay magiging“rocket ships”, magsuot ng ibat ibang “panloob na kasoutan”, o paniniwala na si Jesus ay isa sa maraming diyos. Kaya, doon sa mga naniniwala sa mga maraming uri ng relihiyon sa Pilipinas sa katunayan ay naniniwala sa relihiyong kulto at hindi kay Hesus ng Bibliya. Napakarami ng mga turo sa Filipino TV at Radyo ngunit ang karamihan sa mga ito na tinatawag na “preacher” katulad sa USA, naghahasik na ayon sa Bibliya ito ay “doktrina ng mga demonyo”.

Marami sa aking mga kababayang malungkot at taos pusong tinanggap, ang naghihirap sa sakit. Itong mga natural at gawa ng taong mga kalamidad ay higit na maiiwasan kung meron lamang taos pusong pagtanggap kay Hesus ng Bibliya sa kanilang mga puso. Kinakailangan ng mga mamamayan na talikuran and kanilang relihiyon at kulto, kinakailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi lamang sa mga taong may kinalaman sa Pork Barrel Scandal ang kailangang magsisi. Sinasabi sa Bibliya na lahat tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos. Doon sa hindi totoong nagsisi, tinanggap si Hesu-Kristo sa kanilang mga puso bilang Panginoon at Taga-pagligtas, at dumalo sa tunay na Bible believing church ay nagdala ng sumpa at malakas na bagyo sa Pilipinas. Ang demonyo ay sinungaling at sasabihin sa inyo na ang bagyo at ibang “natural na kalamidad” ay galing sa global warming.” Muli, lahat ng kasinungalingan ay galing sa demonyo. Ang sumpa ay mananatili sa Pilipinas gaya rin ng lumalagong salot sa America at Europa dahil sa pagtanggi kay Hesu-Kristo ng Bibliya.

Tulad ng aking ministeryo ay patuloy na ibabahagi si Jesus sa aking mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas , at hindi ko maaaring pilitin ang sinuman na tanggapin si Jesus gaya kung paano itinalaga sa Bibliya. Ang pagpili ng mga karagdagang kalamidad ay sa inyo. Maaari ba akong manalangin para sa inyo, ipakita sa inyo ang dakilang pag-ibig at pagkalinga sa pamamagitan ng patuloy na pagbahagi kay Hesus ng Biblia at ang Kanyang plano ng kaligtasan, pangalawa magpadala sa inyo ng tulong sa mga mahihirap, ngunit wala akong magandang magagawa at ang iba kung ikaw o ang iba kong mga kababayan ay mamamatay sa inyong mga kasalanan at patuloy na mamamatay sa inyong relihiyon kaysa magkaroon ng personal na relasyon kay Hesu-Kristo. Ang ugat sa isyu na ito ay puso at kung sino ang nagmamay-ari nito. Ang aking pinakamabuting payo hinggil sa Bibliya sa inyo ay ito; Huwag tumulad sa karamihan sa mga Americano/Americana, ay, sa halip magsisi kay Hesus ng Bibliya at tanggapin sya sa iyong puso. Iwanan ang iyong mga paniniwala sa relihiyon at tumulong sa iba na gawin din ang ginagawa mo. Kung, at ito ay isang malaking "kung", ikaw at ang sapat na mga puso ay talikuran ang relihiyon at kasalanan, lumapit kay Hesus ng Biblia, ang Diyos mismo ang mag-aalis at puputol ng sumpa sa inyo at palitan ang mga sumpa ng pagpapala. Muli, ang pagpili ay sa inyo.


Rev. Paul P. Waldmiller~Black Robe Regiment Pastor

English...

This is a special article written specifically to my kababayan. I'm not sure how many of my Filipino family and friends will listen, only time will tell and the fruit of them listening to the importance of what I am writing will be told by one of two occurrences; either more devastation or the Philippines becoming one of the most blessed and prosperous nations in the world.

We already know the history of the Philippines. We are aware of the curses that were laid upon the Philippines when the Spanish Conquistadors raped the people and the land. That curse has never been lifted. Yes, the Spaniard rulers brought religion, but religion will not rescue anyone. There is only one person who can rescue a nation, a people, a community from curses and oppression, His name is Jesus Christ of the Bible. It is the rejection of Jesus of the Bible that allows curses over nations and people to suffer greatly. Although for many years, there has been Bible believing Christians who have sown the Good news of Jesus Christ as Lord and Savior and the absolute need as Jesus said in the Bible to become “born-again”, the vast majority of Filipino's have rejected to Gospel message of salvation through Jesus Christ. I my self have heard many of my kababayan say “I was born in this (religion) and I will dies in this (religion). What they say, they say is true and curse themselves not only often times with early death, but a spiritual death in hell that they chose. Being stubborn, hard-hearted and hard headed has seen many in Leyte, Panay Island and other places “dead in their religion.”

So, the Philippines has a chance to get back their nation. Unlike the United States, when God Himself allowed the Muslims to fly airplanes into the Twin Towers in new York City, the Pentagon and Pennsylvania, American's never repented from the massive amounts of sin they were and to this day they are involved in. Yes, for a short time, just like we see now I the Philippines, American's flooded churches to pray but that return soon ended and hearts never repented of the sin of homosexuality, abortion, graft, corruption lying, cheating, stealing adultery, pornography, scamming foreigners and more sins. Yes, right now many in the Philippines are grieving because of loss of life, injuries, damage to homes, property and crops but how will my kababayan act soon from now ? Will they really return to God through a real and honest repentance of the heart from their sins and involvement in religion or, will they simply be like the Americans and when the aide and food and supplies comes, Filipinos will once again declare “Pinoy Pride” and return to their wicked ways like accepting homosexuality, lying, cheating, graft, adultery, gambling, alcohol abuse, drug use and all sorts of sins that God Himself calls wickedness ? It is a matter of the heart. America is on the verge of being destroyed because most there have become fat and lazy and have forgotten God and His Bible. Indeed, the question is, will Filipino's be like the Americans and also be destroyed as well because they did not heed God's warning ?

Physical and spiritual death is directly connected to one's faith in Jesus Christ of the Bible or not. Now, I speak of Jesus of the Bible, not religious jesus. Those who sell you the idea you are saved “through religious the church and or sacraments”, “works”, “giving money” or “sowing seeds of money” or any religion outside the Bible are liars and not telling you the truth. There are so many religions in the Philippines that are believed on. God however is not a bank, His purpose and His Word(Bible) is not too nor declares to make you “rich”, “pray for the dead”, go to churches that will “turn into rocket ships”, wear types of “underwear”, or believe that Jesus is just one of many gods. So, those who believe in the many types of religions in the Philippines actually believe in a religious cult and not Jesus of the Bible. There is plenty of preaching on Filipino TV and Radio but the vast majority of these so called “preachers”, just like in the USA, are sowing as the Bible declares as “doctrines of demons.”

Many of my kababayan sadly and willingly, un necessarily suffer pain. These natural and man made disasters could all greatly be diminished if only there would be a a whole hearted acceptance of Jesus of the Bible in their hearts. People need to leave their religions and cults, they need to repent of their sins. It's not just those involved in the Pork Barrel Scandal that need to repent. The Bible declares that all of us are sinners and fall short of God's grace. Those who have not truly repented, accepted Jesus Christ in their hearts as Lord and Savior, and attend a real Bible believing church are bringing on curses and super typhoons upon the Philippines. The devil is a liar and will tell you the typhoons and other “natural disasters” are from “global warming.” Again, all lies from the devil. The curses remain against the Philippines as it is also there are curses growing and plaguing America and Europe because of the rejection of Jesus Christ of the Bible.

As my ministry continues to share Jesus with my kababayan in and outside the Philippines, I will not and cannot force anyone to accept Jesus as how the Bible declares. The choice of further calamities is yours. I can pray for you, show you great love and concern by continuing to share Jesus of the Bible and His plan of salvation, send aide to you who are poor, but none of what I and others will do any good if you or other of my kababayan die in your sin and continue to die in your religion rather than a personal relationship with Jesus Christ. The root issue is your heart and whom it belongs to. My best and Biblical advice to you is this; Do not be like the majority of American's, instead, repent to Jesus of the Bible and accept Him in your heart. Abandon your religious beliefs and help others to do the same. If, and this is a big “if”, you and enough hearts turn away from religion and sin, come to Jesus of the Bible, God Himself will lift the curses off of you and replace those curses with blessings. Once again, the choice is yours.

Rev. Paul P. Waldmiller~Black Robe Regiment Pastor2 comments:

  1. That is really true. Keep sharing brother!

    ReplyDelete
  2. Very good article, I'll pass this around!

    ReplyDelete