Thursday, March 31, 2011

A Special Message To My Kababayan/Filipino Family.......


A Special Message To My Kababayan/Filipino Family.......

I want to share a special letter to my Kababayan who are always so dear and close to my heart. I have been waiting for the correct time to write all of you as God has placed a deep love and compassion for you. This love for the Filipinos first came in 1998. I was on a short term mission trip in Guatemala and while there. God did what He usually does so well, he broke my heart for people. He broke it for the lost, dyeing, and poor in the Philippines although I had never been to the Philippines yet. God was good to me as He had me visit the Philippines for the first time in January 1999. I still remember the faces of those in the Philippines whom I first shared the love of Jesus. It was so wonderful it has lasted even unto this day-Praise The Lord.

What I wish to really share with you however is my deep concern for the many Filipinos who not only yet live in desperate poverty but also they yet do not know the Bible and that it calls for all, everwhere accepted Jesus Christ as Lord and Saviour as outlined by Jesus Himself when in John 3:3 “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. “. The simple fact is that many Filipinos are very religious indeed but do not follow the Biblical Jesus. Many religious cults exist in the Philippines including American cults Jehovah Witnesses and Mormons(LDS). I profusely apologize to my Kababayan for the American's bringing these and other cults to the Philippines. Please forgive the Americans for such deep foolishness that has only hurt the Philippines. Beyond American cults though, there are other many Filipino “home made” cults and other non Biblical religious traditions that also hurt Filipinos. The one I am thinking of currently is the upcoming termed “Bloody Good Friday Ritual” in Cutud, Philippines. This horrible religious ceremony has been carried out now by various men and women who literally flog themselves and then are crucified to crosses. What a horrible and most importantly unbiblically unfound, and unnecessary event.

I blame the event on the Roman Catholic Church and other religionists which allegedly and supposedly “frowns” upon the event but has introduced to the Philippines the whole unbiblical mess of “works for salvation.” I will share hopefully once and for all, that in earnest prayer all my Kababayn will finally realize that not only is works unnecessary for salvation through Jesus Christ, but it is by faith alone. Simply read Ephesians 2:8-9 “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast. ” Please my dear family, know that this “Bloody Good Friday Ritual” and other so called works are not only unnecessary for salvation but they are also an insult to the work that Jesus has done on the cross. Again, pointing to the Bible, It is said that in John 19:30 “When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.” Jesus finished the job, there is no more work for us to do for our salvation through Jesus. Our job here on earth is to follow Jesus by faith and follow Him. There is no work to crucify or flog ourselves to “please Jesus.” Jesus bore those strypes and was hung on that cross for the remission of our sins. The Bible declares that job Jesus completed is impossible for us to complete. So why perform the Bloody Good Friday Ritual or go watch such an insult to Jesus and deny a biblically clear price he paid on that cross ? Are there really my Kalbabayn who will insult the work of Jesus on the cross by participating in or viewing the Bloody Good Friday Ritual ? I pray not. That is why I am writing this letter very much ahead of time before Holy Week so that this blog can be given perhaps to all in the Philippines to avoid insulting the work of Jesus and participating in the foolishness of the “Bloody Good Friday Ritual.”
Isang Espesyal na Mensahe Sa Aking Kababayan / Filipino Family .......
Gusto kong ibahagi ang isang espesyal na sulat sa aking mga Kababayan na laging mahal ko at malapit sa aking puso. Ako ay naghihintay para sa tamang oras upang isulat ang lahat na ang Dios ay naglagay ng isang malalim na pag-ibig at habag para sa iyo. Itong pag-ibig para sa mga Pilipino ay unang dumating taong 1998. Ako ay sa isang maikling termino ng misyon biyaheng Guatemala at habang nandoon , ang Dios ay palaging gumagawa kung ano ang pinakamabuti, dinurog Niya ang aking puso para sa tao. Dinurog Niya ito para sa mga naliligaw, mamamatay, at mahihirap sa Pilipinas bagaman hindi pa ako nakarating sa Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa akin at pinahintulutan Niya na bumisita ako sa Pilipinas unang pagkakataon noong Enero 1999. Matatandaan ko pa ang mga mukha ng mga nasa Pilipinas ga ako ay unang nagbahagi ng pag-ibig ni Jesus. Ito ay napakaganda at tumagal ito hanggang sa mga araw na ito-Purihin ang Panginoon.

Ang talagang nais kong ibahagi sa inyo marahil ay ang aking marubdub na pagkabahala para sa maraming mga Filipino na hindi lamang nabubuhay sa desperadong kahirapan pero hindi pa nila alam ang Bibliya na yan ang tawag para sa lahat, saan mang dako ay tinanggap si Hesu-Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas na sinasabi mismo ni Hesus sa Juan 3:3 “Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. " Ang simpleng katotohanan ay maraming Filipino ang napaka-relihiyoso pero hindi sinusunod ang Hesus na nasa Bibliya. Marami ang relihiyong kulto ang umiiral sa Pilipinas kabilang ang Amerikanong kulto ng Jehovah Witness at Mormons (LDS). Labis kong hinihingi ang paumanhin sa aking Kababayan para sa mga Americano/na na nagdala sa mga ito at iba pang mga kulto sa Pilipinas. Mangyaring patawarin ang mga Amerikano para sa gayong malalim na kahangalan para lamang saktan ang Pilipinas. Maliban sa Amerikanong kulto, meron ding maraming Filipino “home made” kulto at ibang hindi sa Bibliyang relihiyosong tradisyon at ito'y makakasakit lang sa mga Filipino. Ang isa sa aking iniisip sa kasalukuyan ay ang parating na tinatawag na “Madugong Biyernes Santo na Ritwal” sa Pampanga, Philippines. Itong kakilakilabot na relihiyosong seremonya ay isinasagawa ngayon sa pamamagitan ng iba't-ibang mga kalalakihan at kababaihan na literal na pinapalo ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay ipinapako sa mga krus. Isang kakilakilabot at ang pinaka-importante ay hindi nasusulat sa Bibliya at hindi kailangang kaganapan.

Ipinapataw ko ang kaganapang ito sa mga Simbahang Romano Katolikoat ibang relihiyonista kung saan parang at ito'y “frowns” sa ibabaw ng mga kaganapan ngunit ito ay nagpasimula sa Pilipinas ang lahat na walang batayan sa Bibliya na kaguluhan na “gawa para sa kaligtasan.” Ibabahagi ko at umaasang minsan pa para sa lahat, na sa maalab na panalangin para sa aking Kababayan ay sa wakas mapagtanto na hindi lamang mga gawa ang kinakailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo, ngunit ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Simpleng basahin ang Efeso 2:8-9 “ Sapagka't sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili: ito'y kaloob ng Dios: Hindi sa mga gawa, baka ang sinoman ay huwag magmapuri. “ Nakikiusap ako sa aking mga mahal na Kababayan, alamin na itong “Madugong Biyernes Santong Ritwal” at iba pang tinatawag na gawa ay hindi na kinakailangan para sa kaligtasan ngunit ito ay insulto sa ginawa ni Hesus sa krus. Muli, ituru sa Bibliya, ito'y sinabi sa Juan 19:30 “Nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya: Naganap na. Itinungo niya ang kaniyang ulo at ibinigay niya ang kaniyang espiritu. “ Tinapos na ni Hesus ang trabaho, wala na tayong trabahong gagawin pa para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus. Ang ating trabaho dito sa mundo ay sundin si Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya at sundin Siya. Wala ng trabaho na ipako o paluin ang ating sarili upang “lugdin si Hesus.” Si Hesus na ang umako ng mga latay at binayubay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Sa Bibliya nasusulat na ang trabahong ginawa ni Hesus ay tapos na at imposible nating magawa. Kaya bakit kinakailangan pang magsagawa ng Madugong Biyernes Santong Ritwal o pumunta upang panoorin ang pang-iinsulto kay Hesus at tanggihan ang Bibliya na malinaw na binayaran Nya sa krus? Mayroon bang tunay kung Kababayan na kukutya sa ginawa ni Hesus sa krus sa paglahok sa o panonood ng Madugong Biyernes Santong Ritwal? Ipanalangin kong hindi. Iyon ang dahilan bakit ako sumulat ng mas maaga bago ang Holy Week upang itong sulat ay maipahayag marahil sa buong Pilipinas upang maiwasan ang panlalait sa ginawa ni Hesus at makilahok sa kamangmangan ng :Madugong Biyernes Santong Ritwal.”

PS, you can read more at: http://pamilyangpilipino.blogspot.com/2011/11/ang-lingguhang-mensahe-para-sa.html

Saturday, March 26, 2011

One Year After Senator Nancy Schaefer's Murder, The Work Must Go On....

This weekend, we are recognizing Senator Nancy Schaefer's murder. Nancy was a true patriot and gave her life to bringing about justice, exposing and ridding evil. If you are unfamiliar with who Senator Schaefer was, it is imperative that you find out right now. I especially implore all Bible believing Christians to read this article, view all the the posted videos and get active... http://www.youtube.com/watch?v=_TcDTJlPWbE                                                          

Senator Schaefer of course was from the United States but her work was world known. Her dedication to truth and justice brought about by those who hated her for exposing corrupt courts, judges, lawyers, cops, social workers, psychologists, CPS and Domestic Violence Workers, in the end cost her, her life. The official Georgia State Police explanation for Nancy Schaefer's death was "murder-suicide." There were rumors by government officials that Nancy's husband was ill, had cancer and that's why he killed Nancy. That lie knitted by corrupt and evil government leaders proved to be false in the end but they were allowed to get away with their lie(as usually the case)and just added fuel to the fire who either knew Nancy or knew of her work that indeed, Senator Schaefer died at the hands of those employed to shut her up once and for all. Nancy had just completed a film documentary about corruption in courts, cops, CPS and so on with Director Bill Bowen when she was shockingly murdered. Nancy was gunned down with her husband Bruce in their home. It is plainly clear that the film they produced was exposing high level government leaders including reportedly a government led pedophile ring and that made some corrupt and evil people very nervous. http://www.youtube.com/watch?v=5BcmsuiNLK4 
It is note worthy to share here also that Bill Bowen was found dead approximately 5 months after Senator Schaefer was murdered. It was reported to me that after a few weeks after Bill's death, a USA Congressional Legislator "had warned Bill Bowen not to pursue after CPS and government pedophile rings." I was also informed that Mr. Bowen's body was found on a golf course where he was told to "return to get more information about an investigation he was doing." Some government leaders shared that Bill was playing golf and had a heart attack. However, Bill's body was found alone and as I was informed "very rarely, Bill played golf, he was not good at it." Bills work can be seen here (if you can stomach truth) at http://www.youtube.com/watch?v=48YF1uEuCUA (Part 1).

If you have dared to take the time to fully view all these video's I have posted thus far, you should be well educated enough to figure things out for yourself. I like so many parents around the world have never asked to be included or dragged into such a diabolical government system of "legal" child stealing for financial profit. Many of us that are engaged in the fight to expose the evil at which hands we suffer, were reluctant, in shock at how large, and evil our governments have placed their wicked sticky fingers in our families and personal lives. None in "pro-family leadership" currently, has had the clout as Senator Nancy Schaefer did. She was a state legislator in the past, intelligent, caring and interested in truth. Unlike 99.9% of all politicians(around the world) Nancy wanted more than anything to help people, children and her beloved United States Of America. She loved God(she was a Bible believing born-again Christian and member of the Southern Baptist Convention) and felt it her God given duty to expose, rid evil and tell the truth. So unlike almost all of today's politicians, Nancy had class, she had integrity and she had honesty on her side. Nancy in the end was not interested in being re-elected as she was in sharing truth and exposing the evil in the world and how children, families, parents had become victims to an evil government system designed to break apart families for profit. You can not find 1% of all politicians world-wide no less in America where they will help you expose corrupt courts, CPS, Family Courts, Judges, Lawyers, Cops, Filipina Migration Scammers and so on. Believe me, after I was victimized by a Filipina Migration Scammer in New York State and threatened with murder by a City of Batavia cop, none would help me, not one politician. Not  Sen. Charles Shummer,  Rep.Chris Lee(now resigned due to "sexting"), Sen. Kristen Gillibrand, Rep. Ted Poe or Rep. Alan West. Neither did Governor Cuomo, President Obama, the FBI or Justice Department. So we all have learned that the level of evil that Senator Schaefer was exposing went all the way to the top !

It is high time that we get on this fight to expose and rid evil against parents, children and families in high gear. A very long time ago, people should have gotten past the "whining and complaining stage" and got their hands around the scruff of the necks of these corrupt, wicked people and drag them from their place of power if necessary. I have been recently informed by and other reliable source in the UK there are now as in the USA, lawyers being threatened and disbarred for righteously representing parents who have had their children illegally stolen by the government. In fact, I was informed of one attorney who had to flee her country after her and her child was threatened by government officials. I also am personally aware of some attorneys who have been disbarred in the USA for sharing only truth and fact as outlined by law but they were warned behind closed doors to "drop it" or to remove  themselves from the case "or else." Apparently there are still some attorneys who follow the rule of law and will fight for their clients rights even if means illegally being censured.

Educating people, letter writing campaigns, rallies only go so far. I've said it before and I'll say it again... This fight for what is good and right has taken many years just to get a handful people active to come to a meeting about corrupt courts, Parental Alienation Syndrome, and so on. How many more years will it take before we get our children back ? I have seen many commit suicide around the world or die without seeing their children after 10, 15, 20 or more years. How many years are you willing to listen to the lies of these evil people and to be purposely ignored by government officials, the media and so called "watch dog groups"  while your children are abused, neglected, sold off, and filled with PAS propaganda ? Every day that goes by is another day in hell for many children in the USA(around the world) who have been impacted horrifically by evil government agencies, courts, cops, lawyers, CPS, Filipina Migration Scammers and the like. Two leaders of truth, both Senator Nancy Schaefer and Bill Bowen lost their lives due to exposing evil. What will it take to get our children and families back? If evil is willing to murder a Senator and a Film Producer, do you think a few more protests, petitions and so on is going to work ?????

Thankfully, there are at least some in the Christian church waking up and taking action(Thank you brother Paul in the UK) and also Dr/Pastor Drake  http://www.youtube.com/watch?v=ZrxuooJpKWc
We see that there are these Christian Pastors and others willing to stand up and fight back and fight back we should ! The Christian Church should always take the leadership role in speaking Truth. These are our children and families we are talking about ! Believe me, if I felt in my heart that those corrupt court officials or that the foolish cop who illegally violated me and my children had any integrity, I would just challenge them to a fist fight for the right to get back everything they stole from me. But I believe they would NEVER take me up on my challenge because they have NO integrity or honor, and they are COWARDS and TERRORISTS. They know that although I am nearly 50 years old, Diabetic, have Hypertension, and Anemic, I would win because I have God and the truth on my side. I hope and pray these and all other evil cowards who terrorize children, parents and families also read this article. I pray what I share here in this blog article shakes corrupt people in their boots enough to get them to repent to Jesus for their evil and know that if not now, that I and other parent's who have been illegally wronged will have their say so whether in this life or the next. Either way, it won't be pretty for these wicked people unless they repent now.
Galatians 6:7 "Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap."

Saturday, March 19, 2011

Is An Old Tool, The United States Declaration Of Independence A Useful Tool For Today ?


Is An Old Tool, The United States Declaration Of Independence A Useful Tool For Today ?

I'd definitely say so-Yes. I will not, nor plan to do an exhaustive comparative study here in this article of how the U.S Declaration Of Independence can be applied to today's serious issues of our Federal and State's violation of civil and most importantly, natural laws every American Citizen is promised, but I will use parts and excerpts from the this historical American document to prove that indeed It should be used to reshape a present US and State's representative governments gone bad.

History shows us the Declaration of Independence (http://www.ushistory.org/declaration/document/ )
was written on behalf of some people who were considered “colonists” and “subjects” of a king who lived far away. The ruler of these “colonists” whose name was King George III, was doing some pretty harsh things to his subjects “across the pond” and some influential and Godly hearted people in the colonies had certainly taken enough “stuff”” from this king who treated them as less than human. At least the letter that the colonists wrote to King George III expressed in the Declaration Of Independence, shared their feelings that they they were being treated inhumane and badly. Those who decided for self rule rather than continue under an oppressive and tyrannical government under King George III decided to say in a way to him, that they had enough, it's time that they went their own way.

I would like here to quote perhaps the “spearing” phrase from the the U.S Declaration of Independence that holds perhaps a piece of human heart not only for most every US Citizen but many around the world as well. Listen to these words (Please read them out loud if you are able or willing); “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” I want to call your attention to the phrase “ We hold these truths to be self-evident.” This simply means in perhaps modern terms that “This only makes common sense.” yes, “common sense.” I have to ask everyone reading this article, has anyone seen or heard much “common sense” from any politicians as of late ? Politicians who are liberal in thought and action have no “common sense” so let's just throw them aside here for awhile. Even some so called “Patriots” and “Tea Party” Federal Legislators voted to recently re-up the “Patriot Act”, losing all common sense and value for the American representative form of government. For those of you unfamiliar with the “Patriot Act” It was a law enacted in the USA after the horrific 911 attacks. The law is entirely unconstitutional as it allows such evil things as warrentless searches of homes, cars and property. Your telephone and other communications can be listened to and recorded by government agencies for no valid reason what-so-ever. The Federal Government especially has sweeping powers to violate the rights of any foreign or US Citizen for any reason it wishes. Like I said; unconstitutional. Many candidates running for national political offices and later were elected, told us that “we are for the people” and they are “tired of government intrusions” are doing the same wicked thing their predecessors did while in office.

Moving on to the next part of the above quoted sentence from the US Declaration Of Independence...“all men created equal”, we know that the USA is a “Republican” form of Government, not a monarchy or and elitist club. The sad situation is today as it was in King George's time, many who in charge of the Executive, Legislative and especially Judicial branches of Federal and state governments act as if they do not need to obey the people they represent nor the laws to be applied equally before all citizens. Many have an elitist view of themselves and do quite the opposite they were elected or placed in position to do. More evil mindedness of “governments” as in the time of the early founders of the USA? You bet.

Next, lets look at what comes next in the paragraph; “ that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights.” may I please draw your attention to the word “Creator.” This is a reference to the Biblical God. I know that our world has become saturated with atheist and ugly American Historical Revisionists but the fact remains that the majority of the Founding Fathers of the USA were Bible believing Christians.( “The general principles upon which the fathers achieved independence were the general principles of Christianity...I will avow that I believed and now believe that those principles of Christianity are as eternal and immutable as the existence and attributes of God.”~ John Adams)I know not all were, but the majority were. That being said, I want to point out that God holds a big piece in the puzzle of why people suffer( All the miseries and evils which men suffer from vice, crime, ambition, injustice, oppression, slavery and war, proceed from their despising or neglecting the precepts contained in the Bible”~Noah Webster). That's correct. If we ignore God in our lives, in our government, if we choose to exclude him from who and what we are, we're going to pay a heavy, heavy price. King George paid that price in the end. Because of his prideful, elitist, arrogant, evil and selfish attitude he lost not only the hearts of the people he was said to rule over, he lost all of the “Colonies in America.” The Bible says “Pride goes before destruction. Proverbs 16:18” I am not just speaking about, or to American Government representatives or those in our Executive, Judicial branches either here. I am speaking to all Americans when I say we need God. We better “get this notion” and get it quick because simply removing or swapping one evil person or government system for another is not going to work out. We Americans want our rights but we better dern well learn to take hold of our God given Biblical responsibilities as well.

I want here to explore the last part of the above quote from the US Declaration of Independence and that is “that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” During the Colonists grievances against King George III that were later listed in the document was “taxation without representations”, “He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only”, “He has made Judges dependent on his Will alone for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries”, “He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:For quartering large bodies of armed troops among us:
For protecting them, by a mock Trial from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:
For cutting off our Trade with all parts of the world:
For imposing Taxes on us without our Consent:
For depriving us in many cases, of the benefit of Trial by Jury:
For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences:
For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies
For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws and altering fundamentally the Forms of our Governments:
For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.
He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.
He has plundered our seas, ravaged our coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.
He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation, and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & Perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.
He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.
He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.
Do any of these quoted grievances from our Founding Fathers' time sound familiar in regards to today's Federal and State's Government actions ? They should. If not, well, you're not paying enough attention. Let me ask you, have you noticed increasing laws being passed making it illegal to grow vegetable gardens in the USA ? http://vegtables.info/vegtable_videos/senate-bill-s510-makes-it-illegal-to-grow-share-trade-or-sell-homegrown-food/
How about rain water, growing legislation being passed to collect rain water ?
http://www.naturalnews.com/029286_rainwater_collection_water.html
How about the Billions of US Federal and State's monies to rip families apart through Title IV or X funds... Child Protective Services, Domestic Violence Programs, Family Courts all purposely paid with financial incentives to rip families apart. Now, if that isn't a violation of our natural God given right to “ Life, Liberty and the pursuit of Happiness” I don't know what else is.

How bad do “things” in America have to get ? Writing on the wall shows that most every kind of evil is allowed to go unchecked in our government. Excluding some large protests within the United States of America, little else has been done to correct the evil, ungodly, wicked and inhumane treatment of U.S Citizens and their God given natural rights by Federal, State and local governments..

Let me finish here with a profound and sobering quote from the U.S Declaration of Independence, please read this carefully and read out loud as well;
“Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.”
I believe my dear fellow Christian and good American citizens. It's time for a change. We cannot separate ourselves to a new land but we certainly can arrange for our present form of government returning to it's founding of what is good and what is right with God and then unto every man, woman and child.

Pastor Paul Waldmiller~Black Robe Regiment Pastor

Friday, March 11, 2011

Another Legal Weapon In “We The People's”(and world's) Fight Against Government Corruption-Citizen's Arrest.


Another Legal Weapon In “We The People's”(and world's) Fight Against Government Corruption- is Citizen's Arrest.

In this week's article and in with keeping of all “things” being shared here as being legal and Biblicaly good, I would like all of us in the USA and around the world to discuss here the action of making a Citizen's Arrest of Corrupt Government officials. I also wish to dedicate this article to a young man who just hours before writing it, had been falsely arrested by the FBI in the State of Alaska, USA. His name is Schaeffer Cox  http://www.youtube.com/watch?v=tfb6W2XjisU  
and you may very well never have heard of this young man or may never hear his name later as well by the “main stream media” but I and mentioning him now and will mention Schaffer again a bit later here in my article.

To the area of Citizen's Arrest we look into a world and heart of good people who are in desperation for righteousness. In a place in a community, Society, a nation that those that have been employed to “Serve and Protect” have they themselves also been corrupted. They no longer follow the rule of law which is guided by (In the USA) the Federal and or State's Constitutions. That, somehow police and those with “police, peace officer status” have decided to follow their own set of rules or regulations or those illegal laws set up that violate the Federal and or State's Constitution. As many Americans are aware, the US Constitution gives very clear and specific mandates of do and don't for government agents. We have seen the “dwindeling down” of US Citizen's rights over the years and has progressed to the place where many US Citizen's are fearful and terrified of their government, police(agencies) and military. This just should not be. The Bible is clear when it comes to justice being given by our government leaders and agencies, we are to what is good right and fair before the Lord...

Proverbs 28:5
Evil men do not understand justice, but those who seek the LORD understand it fully.

Proverbs 29:7
The righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern.

Isaiah 1:17
Learn to do right! Seek justice, encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow.
Isaiah 10:1-2
Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless.

Acts 17:30-32
In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead."

The obvious truth being told, the America Government Leaders seem to have little or no respect for God or the Bible which in all honesty, makes it 100 times dangerous for those who violate God's principles because, well, Your dealing with GOD !. He will not just sit around and complain about what evil people are doing. He is said to be patient in the Bible but His patience only lasts just so long. Not only that, but God has a way of raising up “David's and “Deborah's” to fight back against evil and wicked governments. I do believe in fact. The Lord God is raising some modern day righteous hero's reading this blog article right now.

So as we have all ready tried, when fighting back against evil we must do as what in the American Continental Congress did before fighting against King George III in 1776, there must be all peaceful pleas with not only the enemies of good but with God Himself. All peaceful solutions tried before taking on any action of war against evil. Read here what Benjamin Franklin wrote “In the beginning of the contest with Britain, when we were sensible of danger, we had daily prayers in this room for Divine protection. Our prayers, Sir, were heard, and they were graciously answered… do we imagine we no longer need His assistance?” [Constitutional Convention, Thursday June 28, 1787]. This means God's guidance was sought, all measures for common sense to come to the King had fell on deaf ears. There came a time of war. So have millions now already protested in the USA against corrupt Government officials and those voices of good Americans also like the voices of the  American colonists, fell on deaf ears. The corrupt remain steadfast in their evil. Wicked people must be removed if we are to remain free.

Are we Americans ready for war against those in our government who are corrupt ? Well, perhaps not yet but I believe we are very close. Citizen's arresting corrupt Government leaders whether they are in the Executive, Judicial and or Legislative Branches must begin now. Not by mobs gathering, but very large groups of  orderly  and exacting US Citizens must now go to corrupt Government officials and arrest them. Assistance whenever possible of  authentic and real Oathkeeper Police Officers should be included when ever possible. Americans should form also credible and Constitutional Grand Jury's and trials begun against criminals. Justice should be sure, swift and fair according to the law. All crimes should be considered for arrest of Government officials/employee's which Corruption included but not limited to Treason, Grand Theft, Crimes against Humanity, Human Rights's Violations, Graft and so on.

Citizen's Arrest of corrupt Government officials is nothing new but growing. Recently some good folks in the UK went to arrest a judge. Unfortunately, the corrupt police there hindered them. I do hope next time thousands perhaps millions will group together to what is right.... http://www.dailymail.co.uk/news/article-1364091/Council-tax-protesters-storm-courtroom-arrest-judge.html

Regarding my friend Schaeffer Cox who was taken away by FBI agents, Schaefer has done nothing wrong. The FBI and the Federal Government knows this. The illegal "Feds" and other Alaska State Government/County employees have been harassing Schaefer for quite awhile now. It was reported to me that the State of Alaska even had tried to get Child Protection Services to kidnap his children to silence or slow Schaefer down from pointing out Government abuses of the US Constitution. Thankfully Schaeffer heads a militia and I pray for Schaeffer and that the militia he leads will gather with Godly people to make Citizen's Arrests of all corrupt Government leaders who violate the US Constitution, those FBI Agents included.
                                                               Schaeffer Cox-Hero
Hosea 4: 6 (KJV) My people perish from a lack of knowledge. 

Friday, March 4, 2011

The Line Is In The Sand.... Pick and Choose !

America, in fact the world is at a crossroads. Focusing on the USA, it seems to me America has been at a crossroads for a very long time. Good thing the Bible says that God is indeed long suffering and wishes none to perish(2 Peter 3:9). But there is an end to God's patience and for good reason. He will not wait forever and in today's world we see an ever increasing influx of evil and nor should we. One cannot help but see the impulse of people to be bad rather than good. It is plainly obvious. Let us take a look at the "chief" of bad people here....

President Obama is on a fast track of evil. He has purposely decided to take America "out." What exactly do I mean by "take America out"? Simply this; To bring America to her death. This not for the good of a nation but rather a purposeful, hateful, and evil plan of destroyng a community of people so that they be later sold as slaves to other nations. It is my opinion that President Obama has made a "line in the sand." This line that he has made, was drawn by him and his evil cohorts many months ago but it is only as of late that many Americans are finally waking up. I am sad and sorry to report that there are still Americans who yet have not woken up to Obama's evilness. They remain in a stupor, a slumber that seems no amount of warning or yelling, or jumping up and down will cure. They are hopelessly dead perhaps to not only what is occurring in our nation but to the very fact they are about to be run over by a very large machine that cares not about them, their lives, their children, family, friends or others. They will not wake up... They are walking dead and sadly, we cannot save them.

When praying and thinking about what to write for this article, I believe the Lord gave me a glimpse of an old movie that I have viewed probably 20 or thirty times in my life-time. The name of that movie is called "The Ten Commandments." Some of you remember that movie with actor Charlton Heston playing the role of Moses. In one scene, Charlton Heston as Moses, acts out a scene from the Bible in Exodus 32:26 "So he stood at the entrance to the camp and said, “Whoever is for the LORD, come to me.” And all the Levites rallied to him. " While Moses was up on the mountain receiving the 10 Commandments, the chosen people of God were dancing singing around a golden calf idol they had made while Moses was away. Moses returned, He was very angry even to the point of throwing the original 10 Commandments written by the very finger of God to the ground, smashing the commandments to bits. He then drew a line in the sand so to speak and said “Whoever is for the LORD, come to me.” People chose that day whom they would serve. People were given a choice.... Very simple choice..... God or the golden calf idol.

So we as America see a similar "line in the sand", a choice if you will. No one can escape that line drawn in the sand, for I believe that it is the very hand of God that allowed President Obama to draw that line in the first place. God is waiting for all American's to make their choice... whom they will serve. There is no longer room for fence post sitting(as  I have written numerous times in my blog articles) and no, that if you ignore that line in the sand it will not some how magically go away. Again, no, the line in the sand is meant for every American to choose a side. For years Many American's have chosen to remain quiet while this nation of ours litterly went to "hell." This ungodly and non-biblical attitude will no longer work. You must choose and you must choose quickly.

A call for sacrifice has rung in our nation. Bold words mean now bold action. This action is required for every American to "step up" and take up positions of offense rather than defense. It is time to grab on to evil and not only remove it but to thrust evil from our midst. I believe God would expect us to do no less with unrepentant evil. Don't be fooled, talking and complaining about evil in our land has gone on long enough, it has resulted in little, to nothing-being done about the marked level increase of evil in our land. Thus far on the Federal Government level, I see only one person brave enough to call out for President Obama's but then lessened the call to a frivolous challenge. http://www.newsmax.com/InsideCover/Obama-impeach-Franks-DOMA/2011/03/03/id/388213  Where are the rest of our government leaders to also call out evil ? They are as usual, no where to be found.

How very sad it is in America that "We The People" let the same type of people ruin our lives over and over with barely a groan any more. It seems we have grown accustomed to being slaves of the elite and abusers and those who continually rape us of our dignity, freedom and voices. We have a line in the sand  before us but it seems many American's are choosing to do the same old thing(As many in power expect us to do) and that is to cry, gather a few people to yell a little bit then after a short time, just fade away. Don't believe me ? What ever happen to that "uprising" over American's being "sexually abused" by TSA Agents at airports ? Again, a lot of bark, but no bite when the "rubber met the road."

We are being laughed at by the very people we call evil. Obama and other evil hearted people put that line in the sand. They placed their bets that American's would do the very thing they have done for the last 50 years or so in our nation. "Moan, groan then fade away." Are they correct ? Have you faded away America ? Are you turning your back on God, our nation as a whole and everyone else who calls "America, the home of the "brave" ?
No, time will not tell, the line is in the sand and you have run out of time.

Pastor Paul Waldmiller~Black Robe Regiment Pastor