Thursday, March 31, 2011

A Special Message To My Kababayan/Filipino Family.......


A Special Message To My Kababayan/Filipino Family.......

I want to share a special letter to my Kababayan who are always so dear and close to my heart. I have been waiting for the correct time to write all of you as God has placed a deep love and compassion for you. This love for the Filipinos first came in 1998. I was on a short term mission trip in Guatemala and while there. God did what He usually does so well, he broke my heart for people. He broke it for the lost, dyeing, and poor in the Philippines although I had never been to the Philippines yet. God was good to me as He had me visit the Philippines for the first time in January 1999. I still remember the faces of those in the Philippines whom I first shared the love of Jesus. It was so wonderful it has lasted even unto this day-Praise The Lord.

What I wish to really share with you however is my deep concern for the many Filipinos who not only yet live in desperate poverty but also they yet do not know the Bible and that it calls for all, everwhere accepted Jesus Christ as Lord and Saviour as outlined by Jesus Himself when in John 3:3 “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. “. The simple fact is that many Filipinos are very religious indeed but do not follow the Biblical Jesus. Many religious cults exist in the Philippines including American cults Jehovah Witnesses and Mormons(LDS). I profusely apologize to my Kababayan for the American's bringing these and other cults to the Philippines. Please forgive the Americans for such deep foolishness that has only hurt the Philippines. Beyond American cults though, there are other many Filipino “home made” cults and other non Biblical religious traditions that also hurt Filipinos. The one I am thinking of currently is the upcoming termed “Bloody Good Friday Ritual” in Cutud, Philippines. This horrible religious ceremony has been carried out now by various men and women who literally flog themselves and then are crucified to crosses. What a horrible and most importantly unbiblically unfound, and unnecessary event.

I blame the event on the Roman Catholic Church and other religionists which allegedly and supposedly “frowns” upon the event but has introduced to the Philippines the whole unbiblical mess of “works for salvation.” I will share hopefully once and for all, that in earnest prayer all my Kababayn will finally realize that not only is works unnecessary for salvation through Jesus Christ, but it is by faith alone. Simply read Ephesians 2:8-9 “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast. ” Please my dear family, know that this “Bloody Good Friday Ritual” and other so called works are not only unnecessary for salvation but they are also an insult to the work that Jesus has done on the cross. Again, pointing to the Bible, It is said that in John 19:30 “When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.” Jesus finished the job, there is no more work for us to do for our salvation through Jesus. Our job here on earth is to follow Jesus by faith and follow Him. There is no work to crucify or flog ourselves to “please Jesus.” Jesus bore those strypes and was hung on that cross for the remission of our sins. The Bible declares that job Jesus completed is impossible for us to complete. So why perform the Bloody Good Friday Ritual or go watch such an insult to Jesus and deny a biblically clear price he paid on that cross ? Are there really my Kalbabayn who will insult the work of Jesus on the cross by participating in or viewing the Bloody Good Friday Ritual ? I pray not. That is why I am writing this letter very much ahead of time before Holy Week so that this blog can be given perhaps to all in the Philippines to avoid insulting the work of Jesus and participating in the foolishness of the “Bloody Good Friday Ritual.”
Isang Espesyal na Mensahe Sa Aking Kababayan / Filipino Family .......
Gusto kong ibahagi ang isang espesyal na sulat sa aking mga Kababayan na laging mahal ko at malapit sa aking puso. Ako ay naghihintay para sa tamang oras upang isulat ang lahat na ang Dios ay naglagay ng isang malalim na pag-ibig at habag para sa iyo. Itong pag-ibig para sa mga Pilipino ay unang dumating taong 1998. Ako ay sa isang maikling termino ng misyon biyaheng Guatemala at habang nandoon , ang Dios ay palaging gumagawa kung ano ang pinakamabuti, dinurog Niya ang aking puso para sa tao. Dinurog Niya ito para sa mga naliligaw, mamamatay, at mahihirap sa Pilipinas bagaman hindi pa ako nakarating sa Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa akin at pinahintulutan Niya na bumisita ako sa Pilipinas unang pagkakataon noong Enero 1999. Matatandaan ko pa ang mga mukha ng mga nasa Pilipinas ga ako ay unang nagbahagi ng pag-ibig ni Jesus. Ito ay napakaganda at tumagal ito hanggang sa mga araw na ito-Purihin ang Panginoon.

Ang talagang nais kong ibahagi sa inyo marahil ay ang aking marubdub na pagkabahala para sa maraming mga Filipino na hindi lamang nabubuhay sa desperadong kahirapan pero hindi pa nila alam ang Bibliya na yan ang tawag para sa lahat, saan mang dako ay tinanggap si Hesu-Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas na sinasabi mismo ni Hesus sa Juan 3:3 “Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. " Ang simpleng katotohanan ay maraming Filipino ang napaka-relihiyoso pero hindi sinusunod ang Hesus na nasa Bibliya. Marami ang relihiyong kulto ang umiiral sa Pilipinas kabilang ang Amerikanong kulto ng Jehovah Witness at Mormons (LDS). Labis kong hinihingi ang paumanhin sa aking Kababayan para sa mga Americano/na na nagdala sa mga ito at iba pang mga kulto sa Pilipinas. Mangyaring patawarin ang mga Amerikano para sa gayong malalim na kahangalan para lamang saktan ang Pilipinas. Maliban sa Amerikanong kulto, meron ding maraming Filipino “home made” kulto at ibang hindi sa Bibliyang relihiyosong tradisyon at ito'y makakasakit lang sa mga Filipino. Ang isa sa aking iniisip sa kasalukuyan ay ang parating na tinatawag na “Madugong Biyernes Santo na Ritwal” sa Pampanga, Philippines. Itong kakilakilabot na relihiyosong seremonya ay isinasagawa ngayon sa pamamagitan ng iba't-ibang mga kalalakihan at kababaihan na literal na pinapalo ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay ipinapako sa mga krus. Isang kakilakilabot at ang pinaka-importante ay hindi nasusulat sa Bibliya at hindi kailangang kaganapan.

Ipinapataw ko ang kaganapang ito sa mga Simbahang Romano Katolikoat ibang relihiyonista kung saan parang at ito'y “frowns” sa ibabaw ng mga kaganapan ngunit ito ay nagpasimula sa Pilipinas ang lahat na walang batayan sa Bibliya na kaguluhan na “gawa para sa kaligtasan.” Ibabahagi ko at umaasang minsan pa para sa lahat, na sa maalab na panalangin para sa aking Kababayan ay sa wakas mapagtanto na hindi lamang mga gawa ang kinakailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo, ngunit ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Simpleng basahin ang Efeso 2:8-9 “ Sapagka't sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili: ito'y kaloob ng Dios: Hindi sa mga gawa, baka ang sinoman ay huwag magmapuri. “ Nakikiusap ako sa aking mga mahal na Kababayan, alamin na itong “Madugong Biyernes Santong Ritwal” at iba pang tinatawag na gawa ay hindi na kinakailangan para sa kaligtasan ngunit ito ay insulto sa ginawa ni Hesus sa krus. Muli, ituru sa Bibliya, ito'y sinabi sa Juan 19:30 “Nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya: Naganap na. Itinungo niya ang kaniyang ulo at ibinigay niya ang kaniyang espiritu. “ Tinapos na ni Hesus ang trabaho, wala na tayong trabahong gagawin pa para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus. Ang ating trabaho dito sa mundo ay sundin si Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya at sundin Siya. Wala ng trabaho na ipako o paluin ang ating sarili upang “lugdin si Hesus.” Si Hesus na ang umako ng mga latay at binayubay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Sa Bibliya nasusulat na ang trabahong ginawa ni Hesus ay tapos na at imposible nating magawa. Kaya bakit kinakailangan pang magsagawa ng Madugong Biyernes Santong Ritwal o pumunta upang panoorin ang pang-iinsulto kay Hesus at tanggihan ang Bibliya na malinaw na binayaran Nya sa krus? Mayroon bang tunay kung Kababayan na kukutya sa ginawa ni Hesus sa krus sa paglahok sa o panonood ng Madugong Biyernes Santong Ritwal? Ipanalangin kong hindi. Iyon ang dahilan bakit ako sumulat ng mas maaga bago ang Holy Week upang itong sulat ay maipahayag marahil sa buong Pilipinas upang maiwasan ang panlalait sa ginawa ni Hesus at makilahok sa kamangmangan ng :Madugong Biyernes Santong Ritwal.”

PS, you can read more at: http://pamilyangpilipino.blogspot.com/2011/11/ang-lingguhang-mensahe-para-sa.html

1 comment:

  1. You can read more at; http://pamilyangpilipino.blogspot.com/2011/11/ang-lingguhang-mensahe-para-sa.html

    ReplyDelete